خانه / شماره های 1400

شماره های 1400

مقاله های شماره زمستان ۱۴۰۰

ورزش برنامه چهارم و پنجم نگاه هفته انتخاب نماد برای المپیک     بررسی ارتباط مشارکت ورزشی، سرسختی و خودکارآمدی دانش آموزان دخترمقطع متوسطه شهر تهران     بررسی رابطه چابکی سازمانی و عملکرد سازمانی باشگاه های بدنسازی شهر تهران     بررسی اثر تمرین تن آرامی بر اضطراب رقابتی …

ادامه نوشته »

مقاله های شماره پاییز ۱۴۰۰

دانلود شماره پاییز ۱۴۰۰ …   تجزیه و تحلیل درونی و بیرونی و تعیین موقعیت راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین.. ۱۱ حجت رسولی، سیروس احمدی، مجید سلیمانی   رابطه بین برند و وفاداری به برند شرکت کنندگان در اماكن تندرستی شهر تهران.. ۲۵ مائده شفیع زاده، عبدالرضا …

ادامه نوشته »

مقاله های شماره تابستان ۱۴۰۰

دانلود شماره تابستان ۱۴۰۰ …   تجزیه و تحلیل درونی و بیرونی و تعیین موقعیت راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین.. ۱۱ حجت رسولی، سیروس احمدی، مجید سلیمانی   رابطه بین برند و وفاداری به برند شرکت کنندگان در اماكن تندرستی شهر تهران.. ۲۵ مائده شفیع زاده، عبدالرضا …

ادامه نوشته »