خانه / راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

راهنماي نگارش مقاله پژوهشي براي

 

نشريه مطالعات اجتماعي در ورزش

 

نشريه مطالعات اجتماعي در ورزش در زمينه علوم ورزشي و به زبان فارسي منتشر مي گردد.  در اين مجله معيارهاي نگارشي مقاله هاي پژوهشي در نظر گرفته شود و از اين رو در اين نشريه مقالاتي چاپ مي شود كه نتيجه پژوهش كاربردي و توسعه اي در زمينه علوم ورزشي باشد.

به منظور رعايت هماهنگي در نشريه لازم است هر مقاله مشتمل بر موارد ذيل مي باشد:

۱- عنوان

۲- نويسنده (گان)

۳- چکيده فارسي

۴- عنوان و نويسنده (گان) و چکيده انگليسي

 1. مقدمه
 2. روش شناسي
 3. نتايج و يافته هاي تحقيق
 4. بحث و نتيجه‌گيري

۹- منابع

۱۰- موارد ديگر

 

براي تسريع در داوري مقاله، لطفا قبل از ارسال آن به نشريه به آيين نگارش مقالات پژوهشي در صفحه شناسنامه نشريه دقت شود و در هنگام تايپ مقاله لحاظ گردد.

هنگام تايپ مقاله، لطفا قبل از هر يک از عناوين مقاله يک خط فاصله (يک خط خالي) گذاشته شود.

لطفا موارد زير را در تنظيم مقاله رعايت کنيد:

 

 1. عنوان

در صفحه اول، عنوان كامل مقاله حدکثر ۲۰ کلمه ذكر شود.

 

 1. نويسنده (گان)

نام و نام خانوادگي به همراه رتبه و سمت علمي نويسنده يا نويسندگان، دانشگاه (يا موسسه) محل انجام تحقيق ذكر شود.

نويسنده مسول با علامت * مشخص شود و تلفن هراه و نشاني مكاتباتي شامل ايميل ايشان در پاورقي ذکر گردد.

 

 1. چکيده و واژه هاي کليدي

در چکيده بطور صريح، موضوع و نتايج پژوهش انجام شده معرفي مي شود. يعني بيان مي کند که چه کاري، چگونه و به چه منظور انجام شده و چه نتيجه اي حاصل شده است. چکيده حاوي هدف، روش كار، نتايج، بحث و نتيجه گيري مي باشد و براي هر کدام حداکثر يک جمله بيان مي شود. در چکيده نبايد هيچ گونه جزئيات، جدول، شکل يا فرمولي را درج کرد. همچنين ارجاع به منابع در چکيده انجام نمي شود. چکيده در يک پاراگراف و حداکثر ۱۵۰ کلمه تنظيم مي شود. در انتهاي چکيده واژه‌هاي كليدي بين ۳ تا ۶ کلمه معرفي مي شود.

حداقل ۳ و حداکثر ۵ واژه کليدي که احتمالا متغيرها يا جامعه آماري مورد مطالعه مي باشد ذکرمي شود.

 

 1. چکيده و واژه هاي کليدي انگليسي (يا به زبان ديگر)

چکيده انگليسي (يا به زبان ديگر) در کمتر از ۱۵۰ كلمه که ترجمه چکيده فارسي است. به طور دقيق چکيده فارسي به صورت جمله به جمله به انگليسي  (يا به زبان ديگر) برگردان مي شود.  در انتهاي چکيده انگليسي ترجمه دقيق واژه هاي کليدي فارسي به انگليسي  برگردان مي شود.

 

متن مقاله

متن مقاله شامل: مقدمه، روش شناسي، نتايج، بحث و نتيجه‌گيري باشد.

 

 1. مقدمه

مقدمه بايد به طور خلاصه به هدف پژوهش، مساله و مشکل تحقيق حاضر، ضرورت تحقيق، سوال ها (يا فرضيه ها)، ضرورت تحقيق، تحقيق هاي قبلي و مباني نظري اشاره كند. همراه با ذكر منابع ولي به نتايج مقاله اشاره نشود.

 

 1. روش شناسي

در اين قسمت روش بررسي توصيفي يا تحقيق تجربي بايد توضيح داده شود. جامعه و نمونه مورد مطالعه، ابزار اندازه گيري و اعتبار آن، مواد و وسايل به كار رفته، شيوه اجراي پژوهش، روشهاي آماري و نرم‌افزار مورد استفاده و ملاحظات اخلاقي در قسمتهاي جداگانه توضيح داده مي شود.

 

 1. نتايج

نتايج كمي و كيفي به دست آمده در اين قسمت ارايه مي گردد.  در قسمت نتايج، يافته هاي تحقيق و توضيحات نوشتاري مقدم و موخر بر جدول ها و شکل ها (نمودارها) ارايه مي شود.

 

 1. بحث و نتيجه‌گيري

در بحث و نتيجه‌گيري، نتايج بطور كافي با مباني نظري و همچنين نتايج يافته هاي ساير پژوهش ها مقايسه مي شود. سپس نتيجه گيري از تحقيق ارايه شود و پاسخ به سوالات و يا رد / تاييد فرضيه ها مطرح شده در مقدمه مورد ارزيابي واقع شود. در قسمت نهايي بحث، پيشنهادات تحقيق بيان مي شود.

 

۹- منابع

در پايان مقاله، منابع به ترتيب استفاده در متن و داخل كروشه شماره گذاري مي شود [شماره منبع].

ابتدا منابع فارسي و سپس منابع خارجي نوشته شود.

 

مثال براي نوشتن ترتيب اجزاي منبع

كتاب

نام خانوادگي مؤلف، نام (تاريخ انتشار)، عنوان كتاب، نام مترجم، محل نشر (ناشر)، شهر محل چاپ، شماره صفحه.

[۱] اسمعيلي، محمدرضا (۱۳۸۸)، تاريخ تربيت بدني، انتشارات سمت، تهران.

 

مقاله

[۲] نام خانوادگي نويسنده، نام (تاريخ انتشار)، عنوان مقاله، نام نشريه، شهر محل چاپ، دوره يا جلد، شماره (سال)، شماره صفحه يا صفحات.

[۳] عباسعلي، گائيني (۱۳۸۸)، تاثير مكمل كراتين بر عملكرد سرعتي شناگران آماتور، ششمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي، ص۴۱٫

 

کتاب خارجى

[۴] Balali, M., Tabarestani, M., Farhoodi, M. and Panjvani, F. A. (1991), Study of clinical and laboratory findings of sulfur mustard in 329 war victims, Med J MUMS, 34, 7-15.

مقاله خارجى

[۵] Sohrabpour, H. (1989), Cinical manifestation of chemical agents on Iranian combatants during the Iran–Iraq conflict.First World Congress on Biological and Chemical Warfare Agents, Belgium, 291–۲۹۷٫

مقاله اينترنتي

براي پايگاه هاي اينترنتي نوشتن آدرس کامل وب سايت ضروري است.

 

۱۰- موارد ديگر

در صورت لزوم الف: قدرداني وسپاسگذاري و ب: ضمايم اطلاعات جانبي در انتها و پس از منابع آورده مي شود.